Begeleiding en zorg

Mentor

De mentor is de centrale persoon in het schoolleven van de leerling. Hij of zij is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en vakcollega’s. Dit is meestal één van de docenten van de klas of groep waarin de leerling onderwijs volgt. De mentor is het best op de hoogte van de resultaten en het functioneren. In het algemeen is de mentor voor één jaar aan een klas of groep toegevoegd. 

Teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs, de leerlingen en de docenten behorend tot zijn/haar team. In gevallen en situaties waarbij de mentor niet direct bereikbaar is, is de teamleider de aan te spreken persoon. De teamleider is aanspreekpunt voor ouder(s) bij vragen over het onderwijs, de organisatie of bij meningsverschillen met mentoren en docenten, behorende tot het betreffende team.

Decaan

In de loop van zijn onderwijsloopbaan maakt een leerling verschillende keuzes: voor een schoolsoort, een afdeling, een leerweg, een profiel, een vakkenpakket of een vervolgstudie. Deze keuzes zijn geen momentbeslissingen. De school streeft ernaar aan elke keuze een route vooraf te laten gaan waarin de leerling zich goed oriënteert op de mogelijkheden. Dit traject begeleidt de mentor. De regie van zo’n LOB-traject (LOB betekent loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding) is in handen van de decaan. Die is op de hoogte van de aspecten die bij het maken van een keuze van belang zijn en is deskundig op het gebied van doorstudeermogelijkheden en toelatingseisen. In sommige gevallen kan hij ook voor individuele vragen en problemen geconsulteerd worden

Zorgteam

Het komt voor dat leerlingen tijdens hun schooltijd met bepaalde problemen komen te zitten die speciale aandacht behoeven. Vaak gaat het om problemen die niet direct met onderwijs te maken hebben, maar die wel de motivatie en de resultaten beïnvloeden. Soms liggen de oorzaken in de privésfeer, soms binnen de school. Het zorgteam van de Boerhaavelaan ondersteunt en begeleidt deze leerlingen, in overleg met mentor en teamleider. Ook heeft het Zorgteam overzicht over het netwerk van buitenschoolse zorg, waar een leerling op kan terugvallen.

Remedial Teaching

Leerlingen met dyslexie hebben een gewone intelligentie, maar door een kleine stoornis in de hersenen kunnen zij niet tot goede schriftelijke weergave komen of hebben ze buitengewone moeite met het lezen van teksten. Zo kan het ook voorkomen dat een leerling om vergelijkbare redenen moeite heeft met ruimtelijk inzicht. Voor deze leerlingen wordt een speciaal programma opgezet om hen te helpen toch tot goede resultaten te komen. Soms is het noodzakelijk door te verwijzen naar professionele hulp buiten de school. Voor leerlingen met een vorm van zware dyslexie is een speciaal hulpprogramma op school aanwezig. Het programma Kurzweil wordt bij de vakken Nederlands en Engels gebruikt om de toetsstof auditief te ondersteunen. Ook bij andere vakken kan het programma ondersteuning bieden. We hebben op school soms ook leerlingen die ‘auditief gehandicapt’ zijn, dus gehoorproblemen hebben. Deze leerlingen bieden we extra ondersteuning, waardoor het mogelijk is het gewone onderwijs te volgen. Meestal hebben ze een vooropleiding gehad op een speciale school voor auditieve gehandicapten.