Begeleiding

De mentor is het eerste aanspreekpunt van de leerlingen. Deze heeft extra tijd en aandacht voor de klas en geeft ook studieles. Daarin leren leerlingen hoe om te gaan met huiswerk. Dat is in het begin best moeilijk. Met wat hulp en tips gaat dat steeds beter. Verder hebben we ook remedial teaching (RT) en ondersteuningslessen. De RT-er en de vakdocenten begeleiden de leerlingen als ze moeite hebben met bijvoorbeeld lezen of rekenen. Om de studievoortgang goed te kunnen volgen starten we in periode 1 met de volgsysteem-toetsen van het Cito. In periode 4 van leerjaar 1 en 2 nemen we deze nogmaals af. De resultaten van deze toetsen bespreken we met de leerlingen en met U. Naast de cijfers geven deze resultaten een aanvullend beeld van de capaciteiten van de leerling.

Mentoren 2016-2017

Onderbouw   Bovenbouw  
Klas Mentor Klas Mentor
1A Mw. Demiraku 3A  Mw. Bayat
1B

Mw. Van Ruiten &
Mw. Gerritsen

3B  Dhr. Wolvers
1C Mw. Mackovjakova 3C  Mw. Matz
2A Dhr. Van Dam 3D  Mw. Magendans
2B Mw. De Jong 3E Mw. Sheombar
2C Mw. Molendijk &
Dhr. Ciere
4A BWI

Mw. Slikkerveer

2D Mw. Prud’homme van Reine  4A Basis E&O Mw. Zwart
    4B Basis HBR Dhr. Bremmers
    4C Basis PIE Mw. Slikkerveer
    4C Basis Z&W Mw. Kingma
    4D Kader BWI&PIE Mw. Slikkerveer
    4D Kader HBR Dhr. Puijk
    4E Kader E&O Mw. Zwart
    4E Kader Z&W

Mw. Kingma

    4F TL Mw. Will

 

Decaan

De decanen, mevrouw Slikkerveer en mevrouw Prud'homme van Reine, begeleiden leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze. Zij verstrekken onder meer informatie over onderwijs-, studie- en beroepsmogelijkheden. Verder organiseren zij, indien gewenst of nodig, informatieve bijeenkomsten en voeren individuele gesprekken met leerlingen en/of hun ouders. De decaan kan een deskundige van buiten de school inschakelen, bijvoorbeeld een beroepskeuzebureau of een psycholoog, om tot een verantwoorde keuze te komen. De decaan is ook de persoon die vragen kan beantwoorden over studietoelagen en studiekosten.

LOB

In de loop van zijn onderwijsloopbaan maakt een leerling verschillende keuzes: voor een schoolsoort, een afdeling, een leerweg, een profiel, of een vakkenpakket of een vervolgstudie. Deze keuzes zijn geen momentbeslissingen. De school streeft ernaar aan elke keuze een route vooraf te laten gaan waarin de leerling zich goed oriënteert op de mogelijkheden. Dit traject begeleidt de mentor. De regie van zo’n LOB-traject (LOB = loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding) is in handen van de decaan. Die is op de hoogte van de aspecten die bij het maken van een keuze van belang zijn en is deskundige op het gebied van doorstudeermogelijkheden en toelatingseisen. In sommige gevallen kan hij ook voor individuele vragen en problemen geconsulteerd worden.

Zorg

Leerlingen kunnen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht met vragen over hun lichamelijke gezondheid en over andere dingen die hen bezighouden, zoals vriendschap, seksualiteit, pesten, alcohol, drugs, etc. Sommige scholen hebben hiervoor een spreekuur.

Zorgteam

Het komt voor dat leerlingen tijdens hun schooltijd met bepaalde problemen komen te zitten die speciale aandacht behoeven. Vaak gaat het om problemen die niet direct met onderwijs te maken hebben, maar die wel de motivatie en de resultaten beïnvloeden. Soms liggen de oorzaken in de privésfeer, soms binnen de school. Het zorgteam van de Boerhaavelaan ondersteunt en begeleidt deze leerlingen, in overleg met mentor en teamleider. Ook heeft het Zorgteam overzicht over het netwerk van buitenschoolse zorg, waar een leerling op kan terugvallen.

Remedial teaching

Leerlingen met dyslexie hebben een gewone intelligentie, maar door een kleine stoornis in de hersenen kunnen zij niet tot goede schriftelijke weergave komen of hebben ze buitengewone moeite met het lezen van teksten. Zo kan het ook voorkomen dat een leerling om vergelijkbare redenen moeite heeft met ruimtelijk inzicht. Voor deze leerlingen wordt een speciaal programma opgezet om hen te helpen toch tot goede resultaten te komen. Soms is het noodzakelijk door te verwijzen naar professionele hulp buiten de school. Voor leerlingen met een vorm van zware dyslexie is een speciaal hulpprogramma op school aanwezig. Het programma Kurzweil wordt bij de vakken Nederlands en Engels gebruikt om de toetsstof auditief te ondersteunen. Ook bij andere vakken kan het programma ondersteuning bieden. We hebben op school soms ook leerlingen die ‘auditief gehandicapt’ zijn, dus gehoorproblemen hebben. Deze leerlingen bieden we extra ondersteuning, waardoor het mogelijk is het gewone onderwijs te volgen. Meestal hebben ze een vooropleiding gehad op een speciale school voor auditieve gehandicapten.